Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-327/2020) – aktualizacja

Dotyczy: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji „budowa  kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów” – o mocy przerobowej do 2 600 Mg/rok wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji , niezbędnych do właściwego wykonania projektów oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującym prawem.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (aktualizacja 3.07.2020)

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (aktualizacja 6.07.2020)

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (aktualizacja 6.07.2020)

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy – wersja edytowalna (aktualizacja 6.07.2020)

Załącznik nr 3 – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Załącznik nr 4 – wzór umowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna