Zaproszenie do składania ofert ZP-URB-4/2021

Dotyczy: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów URBIS Spółka z o.o.  z siedzibą w Gnieźnie.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 6 – wykaz dostaw

Załącznik nr 7 – link do postępowania

Załącznik nr 8 – wykaz punktów

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia