Zaproszenie do składania ofert ZP-URB-4/2022

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 roku, nie używanego, w pełni sprawnego samochodu do zbierania odpadów komunalnych typu śmieciarka z napędem elektrycznym na potrzeby Spółki URBIS.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Specyfikacja Warunków zamówienia (po zmianach)

Załącznik nr 1 – parametry i dane techniczne

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – formularz JEDZ

Załącznik nr 4 – doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 5 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 6 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Załącznik nr 7 – wzór umowy (po zmianach)

Załącznik nr 8 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 9 – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ

Załącznik nr 10 – ID postępowania oraz link

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia