Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-547/2019)

Dotyczy:  zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy maksymalnej 27,30 kWp wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej z niezbędną dokumentacją budowlaną (w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień, wymaganych prawem, koniecznych do prawidłowego podłączenia do sieci oraz funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej).

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna