Zaproszenie do składania ofert ZP-URB-6/2022

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych: oleju napędowego ON i oleju opałowego do zbiorników paliw znajdujących się w ZZO Lulkowo oraz Bardo k/Wrześni.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (zmieniony)

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o grupie kapitałowej

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 – ID postępowania oraz link

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia