Zaproszenie do składania ofert ZP-URB-7/2022

Dotyczy: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na modernizacji, na pracującym zakładzie, systemu wentylacji i odpylania hali sortowni odpadów komunalnych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie Gmina Gniezno wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego dla w/w modernizacji, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (programem funkcjonalno-użytkowym dalej PFU). 

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 3 – wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Załącznik nr 5 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawcy o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 – wzór umowy

Załącznik nr 9 – program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 10 – ID postępowania oraz link

Projekt zagospodarowania terenu – branża elektryczna

Schemat stacji

Schemat blokowy zasilania projektowanych urządzeń wentylacji

Projekt zagospodarowania terenu – branża sanitarna

Schemat systemu wentylacji i odpylania

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia