Zapytanie ofertowe (ZP-URB-280/2022)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie w procesie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

Część I – odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

Część II – odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

Część III – odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

Część IV – odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 17 03 80 Odpadowa papa, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.