Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021 – część IV

Dotyczy: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 17 03 80 Odpadowa papa, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Klauzula informacyjna