Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021 – część V

Dotyczy: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Klauzula informacyjna