Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021 – część VI

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 20 01 32  – Leki inne niż wymienione w 20 01 31, w postaci m.in. przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Klauzula informacyjna