Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021

Dotyczy: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Klauzula informacyjna