Zapytanie ofertowe (ZP-URB-512-2018)

Dotyczy: Realizacja prac polegających na wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego dla budynku socjalno- biurowego przy ulicy Kawiary 40 w Gnieźnie zgodnie z kosztorysem nakładczym stanowiącym integralną część postępowania. 

Treść ogłoszenia 

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – Wzór umowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 do umowy – Klauzula informacyjna do umów z podwykonawcami

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Decyzja na lokalizację w pasie drogowym

Profil kanalizacji

Warunki techniczne