Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-19/2021)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Treść ogłoszenia