Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-3/2020)

Dotyczy: Usługa odbioru oraz  zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12A.

Treść ogłoszenia