Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-124/2022)

Dotyczy: Odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 20 01 32  – Leki inne niż wymienione w 20 01 31, w postaci m.in. przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Treść ogłoszenia