Przetarg nieograniczony (ZP-URB-7/2019)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do pojazdów silnikowych na potrzeby URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik do formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – wykaz dostaw

Załącznik nr 4 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 5 – wzór umowy

Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8 – klauzula informacyjna