Wolny lokal do wynajęcia

URBIS Sp. z o.o w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25 informuje, że posiada wolny lokal mieszkalny w budynku stanowiącym własność osób fizycznych przy ul. 3 Maja 35/10 o pow. użytkowej  31,42 m2. Osoby zainteresowane wynajmem lokalu prosimy o złożenie oferty w zaklejonej kopercie w sekretariacie Spółki URBIS przy ul. Chrobrego 24/25 lub przesłanie na w/w adres w terminie do dnia 4.05.2016 r.

W celu oględzin w/w lokal zostanie udostępniony zainteresowanym w dniu 28.04.2016 r. w godz. od 10-00 do 11-00. Umowa najmu zawarta zostanie na czas określony 12-cy z możliwością przedłużenia,jeżeli najemca będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Warunkiem zawarcia umowy będzie wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości 6-miesięcznego czynszu.

Oferta powinna zawierać:
– miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i nie wnoszenie zastrzeżeń z tego tytułu
– oświadczenie o liczbie członków gospodarstwa domowego mających zamieszkać w lokalu z podaniem ich danych
  osobowych /PESEL/
– zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zawarcia umowy
  najmu lokalu
– dane osobowe do kontaktu

Bliższych informacji w sprawie najmu lokalu mieszkalnego można uzyskać pod nr tel.(61) 424-58-17. URBIS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.