Wolny lokal do wynajęcia

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 informuje, że posiada wolny lokal mieszkalny w budynku stanowiącym własność osób fizycznych przy ul. 3 Maja 35/ 9  o pow. użytkowej 49,56 m2. 

Osoby zainteresowane wynajmem lokalu prosimy o złożenie oferty w zaklejonej kopercie w sekretariacie URBIS Sp. z o.o. przy ul. Chrobrego 24/25 lub przesłanie na w/w adres w terminie do dnia 26.08.2016 r. W celu oględzin w/w lokal zostanie udostępniony zainteresowanym w dniu 22.08.2016 r. w godz. od 10:00 – 11:00. Umowa najmu zawarta zostanie na czas określony 12-m-cy z możliwością przedłużenia, jeżeli najemca będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Warunkiem zawarcia umowy będzie wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości 6-miesięcznego czynszu.

Oferta powinna zawierać:
– miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu
– zaświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i nie wnoszenie zastrzeżeń z tego tytułu
– oświadczenie o liczbie członków gospodarstwa domowego mających zamieszkać w lokalu z podaniem ich danych osobowych /PESEL/
– zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zawarcia umowy najmu
– dane osobowe do kontaktu.

Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać pod nr tel. (061) 424-58-17. URBIS Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnej oferty bez podania przyczyny.