Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-15/2021)

Dotyczy: Dostawa samochodu elektrycznego o masie do 3,5 T typu furgon.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1a – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy dotyczących przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – wykaz dostaw

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 6 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 8 – ID postępowania oraz link

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia