Zapytanie ofertowe (ZP-URB-118/2023)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Część I zamówienia: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Część II zamówienia: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Część III zamówienia: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.