Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Urbis Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 1 Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Szczegółowe informacje znajdują w poniższych załącznikach. 

SIWZ

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Załącznik nr 8 – Kosztorys inwestorski ślepy

załącznik nr 9 – Dane techniczne, projektowe