Ogłoszenie o zamówieniu (ZP-URB-5-2017)

Dotyczy: Budowa kotłowni na biogaz w systemie zaprojektuj i wybuduj dla ZZO w Lulkowie.

SIWZ

Treść ogłoszenia

ZMIANA OGŁOSZENIA!

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (pdf)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (doc)

Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych (pdf)

Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych (doc)

Załącznik nr 4 – Wykaz osób (pdf)

Załącznik nr 4 – Wykaz osób (doc)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (pdf)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (doc)

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu (pdf)

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu (doc)

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Ocena zasobności

Inwentaryzacja elektrowni biogazowej

Inwentaryzacja studni
Inwentaryzacja studni

Opis rurociągu ciepłowniczego

Plan zbiorczy sieci

Sprawozdanie z pomiarów (1)

Sprawozdanie z pomiarów (2)