Przetarg nieograniczony (ZP-URB-1/2020)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (część I)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (część I) – wersja edytowalna

Załącznik nr 1a – formularz ofertowy (część II)

Załącznik nr 1a – formularz ofertowy (część II) – wersja edytowalna

Załącznik nr 1b – formularz ofertowy (część III)

Załącznik nr 1b – formularz ofertowy (część III) – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – formularz JEDZ (część I)

Załącznik nr 2a – formularz JEDZ (część II)

Załącznik nr 2b – formularz JEDZ (część III)

Załącznik nr 3 – opis środków organizacyjno – technicznych (część I)

Załącznik nr 3a – opis środków organizacyjno – technicznych (część II)

Załącznik nr 3b – opis środków organizacyjno – technicznych (część III)

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług (część I)

Załącznik nr 4a – wykaz wykonanych usług (część II)

Załącznik nr 4b – wykaz wykonanych usług (część III)

Załącznik nr 5 – informacja o przynależności do grupy kapitałowej (część I)

Załącznik nr 5a – informacja o przynależności do grupy kapitałowej (część II)

Załącznik nr 5b – informacja o przynależności do grupy kapitałowej (część III)

Załącznik nr 6 – wzór umowy (część I)

Załącznik nr 6a – wzór umowy (część II)

Załącznik nr 6b – wzór umowy (część III)

Załącznik nr 7 – klauzula informacyjna