Przetarg nieograniczony (ZP-URB-14/2019)

Dotyczy: Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – wykaz robót

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Załącznik nr 5 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 6 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Załącznik nr 8 – program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 9 – klauzula informacyjna