Przetarg nieograniczony (ZP-URB-17-2018)

Dotyczy: Ubezpieczenie pojazdów należących do URBIS Sp. z o.o.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – Wykaz pojazdów

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu