Przetarg ZP-URB-11/2021 w trybie negocjacji z ogłoszeniem – aktualizacja (formularz ofertowy)

Dotyczy: ubezpieczenie mienia i OC działalności URBIS Sp. z o.o.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (aktualizacja 27.08.2021)

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 5 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6 – program ubezpieczenia

Załącznik nr 7 – zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń

Załącznik nr 8 – majątek Spółki

Załącznik nr 9 – ID postępowania oraz link

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia