Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-428/2020)

Dotyczy: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zadaszenia boksów magazynowych nr 9 oraz nr 10 w obiekcie nr 13 oraz zadaszenia wszystkich boksów w obiekcie nr 14 na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12A wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji, niezbędnych do właściwego wykonania projektów oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującym prawem.

Treść ogłoszenia

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – rysunki techniczne

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna