Zapytanie ofertowe (ZP-URB-124/2022)

Dotyczy: Odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 20 01 32  – Leki inne niż wymienione w 20 01 31, w postaci m.in. przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna

Załącznik nr 3 – wzór umowy