Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021 – część VII

Dotyczy: Sukcesywny odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Klauzula informacyjna