Zapytanie ofertowe (ZP-URB-252/2023)

Dotyczy: odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31, w postaci m.in. przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.