Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-21/2021)

Dotyczy: Ubezpieczenie pojazdów należących do URBIS Sp. z o.o.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – wykaz pojazdów

Załącznik nr 3 – formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 6 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 8 – zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia

Załącznik nr 9 – ID postępowania oraz link

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia