Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-327/2020)

Dotyczy: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji „budowa  kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów” – o mocy przerobowej do 2 600 Mg/rok wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji , niezbędnych do właściwego wykonania projektów oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującym prawem.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna