Zapytanie ofertowe na opracowanie inwentaryzacji budynków

URBIS Sp. z o. o. w Gnieźnie ogłasza zapytanie ofertowe o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro na opracowanie dokumentacji inwentaryzacji budynków stanowiących własność osób fizycznych będących w zarządzie URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie.

OGŁOSZENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25,

62-200 Gniezno, woj. Wielkopolskie, tel. 061 424-58-00, fax 061 426-35-67, e-mail: urbis@urbis.gniezno.pl.,

zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji budynków stanowiących własność osób fizycznych będących w zarządzie URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie.

Miejsce realizacji: Budynki mieszkalne w Gnieźnie.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji ( wymagany ): do 15.12.2015 r.

Wadium – nie wnosi się. Uprawnioną osobą do kontaktowania się z oferentami jest Pani Katarzyna Kolenda 061 424-58-16 w dni robocze w godz. od 8:00-14:00.

Oferty należy składać w: siedzibie zamawiającego pokój nr 5 -sekretariat URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25, Gniezno

Termin składania ofert upływa: dnia 07.08.2015 r. o godzinie 10:00

Otwarcie ofert nastąpi: dnia 07.08.2015 r. o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego- świetlica URBIS-u ul. Chrobrego 24/25, Gniezno.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisać nazwą i adresem Oferenta, nazwą i adresem Zamawiającego, a także napisami:

„ZP-URB-333/2015 – inwentaryzacje”.

Warunki wymagane od oferentów:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe: -spełniają warunki określone w specyfikacji do zapytania ofertowego, -oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, -są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym

wykaz_budynkow_do_inwentaryzacji

formularz_ofertowy_opracowanie_inwentaryzacji

wytyczne_do_inwentaryzacji

wzor_umowy_inwentaryzacja

zalacznik_do_umowy_inwentaryzacja